11111121121112112211111111111[1[[[[[[[[[[77777777777777777777**********(*(((((((
22222222222222222222222222222211111111111111[[[[[[[[777777777777777777**********
cCcccCcccccCcccCCCCcccCccccccccccc222ccc2222222111111111[[[[[[[[[7777777777777**
CCCCeCeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeCCCCCCCCCCCCCcccccccc2222221111111[[[[[[[777777777
jJjjjjjjjjjjjjjjJJJJJZGJJJJJJJjjjjjjjjjjjjeeeCCCCCCCCccccccccc2222211111111[[[77
JyyyyyyyyyyyyyyyyyGGZ##@@qGGZZGZqqGGGyyyGyyyyGGZGGJJyGyJjjjjJyJJyjeeeCeCcc222221
k###########BB#BB###BBkq@BBBBBBBB#BBBBB##B####p@@fp##QQyQQ@@@@ZJjjjjejyjjyGyyjje
####pppkkkkkkk#kkk#BBB#BkkBk#k#kk@@@f@QqZZZGZZyJJJJyJJJJjjjJJJjeCeeCeCCcccCCCc22
######k###kkppppp@k##BBBBfZ#ppBBBkkBB#pqGZGyGyyyyJJJJJJJJjjjjjjeeejjeeeeCCCccccc
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#pkq@kfpp##pQQfkB@qQQQQqqqqZZZZZZZGGGGGGGGGyyyyyyJJJjjj
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#kQecCejGqqqQGGkfJj@#####kkkkpppp@@@ffffQQQqqqZZZGGGyy
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB##pyC212CCceJyJJJyGC2G#####kkkkppp@@@fffffQQQqqqqZZZGGG
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB##pqyJJJC212CJJZGyJeJk####kkkkkpp@@ffQQQQqqqqZZZGGGyyy
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB####pfqGJjC2cCejyZZGyyQkk########kpp@@@@ffQQqZZGGGGGyyy
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB######kkfQZyjeCc2cCeCjJGGGGZQ@kkkkkkkppp@@@@@ffQqqZZGGGyyyy
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB##kppppkppfyJJJJjeCc212cejJJGQpppp@@@@@@ffffQQqqZZZZGGGyyyy
BBBBBBBBBBBBBBBBBB#####kk@qQZGGGGGJC11[[177777772eGZQfQfffQQQQQqqqqZZZGGGGGyyyyJ
##############kkkk#kk@QQZjeejjeC22[*((**;((;;;;;;;(7cjZqQQQqqqqqqZZZZGGGGyyyyJJJ
kkpppppppkppkkpppppQGJJJecCejJJec7((;;;"""""""""^"^^^^;1GqqqqZZZZGGGGGGyyyyJJJJj
@@@@@@@@@@p@@@@@fqGJeeeCcCjjjJj27(;;;"";;"""^^^^^^^^^^^^;CGZZGGGGGyyyyyyyJJJjjjj
ffffffffffffffQGJyyjCeCCejjje2*(;;;;;;;"""""^^^^^^^^^^^^^^;7jyyyyyJJJJJJJjjjjjee
qqqqqqqqqqqqZGGGyeCc2CjecCCc[((;;;""""""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^([CJJjjjjjjjjeeeeCC
GGGGGGGGZZyJGQZJCcc[[1eec217(;;;""^^^^^^^^^^^^^^^:^:^^^^^^::^^^^;(;[eeeCCCCCcccc
yyyyyyZGe1eGZGJCc11[121c27("^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^::::^^^^^^"*2ccccc2222
jjJyGe21cJGJeCcCc212221[(;"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^:::::::::::^^^::::^;*1111111
jyye12cCyJc7[cec222771[("^^^^^^^^^^^^:::::::::::::::::::::::::^^^:::::::'^"([[[[
C2[11[*117[2ee1*;(;**("^^^^^^^^^^:^:^:::::'::':'::::'':''''':^^^^:''''''''''^"(7
[177(**(;7771("^^^^""^^^^^^^^^::::::::::'':':::::':''''''''''''::'`'``''''`````'
7(;(*(;;;(;^^^^^^^^^^^^^^::::::::::::::'':''''''''''''``````````'```````````````
(((;"";"^;"^^^^^^^^^:^^^^::'::'''':':::''''''````'''````````````'``...`...`````.
;;""""^^^^^^^^^^^^^^:::::::''''''''':::''''''``````````````````''```.........`..
^"^^^^^^^"^^^^^::::::::::'''''''''''''''''''````````````......`.`...............
^^^^:^^^^^^^^^^:^^^^:''''''''''''''''```````````````.``.............. .........
^^^:^^^^^^^^^"^^^:':''''''''```'``````````````.`...`...`........ ..............
^^::::^^^^^^^^^^^:::''''```'`'````````````.`............... . . ................
:''':^^^^^^^^:^^^^^:'`'````````````..`````........``...........................
::::^:::::::::::^^::````````````....`...........`'^:`.. ......................_