(C77ZZGjc7**1CJ7G#@[(@By1#kQqZc((C@B#G**2;*21ZZyJJGGGGJyGGjf@fqJ:_(GGZyjyJyyJJJC
*[ZkGeCc17C2[eZQyB#ef#fJ###ZC7;;(cZB#J7[c(1yZZCcyGGGGGGGJZ[J#B#e'`f@GZjGZyyGyyGG
G@kBQqp@JfJQ#@kB###k##Q##Bkc((;"7qyffj7c1eGyJGGGZZZGGGGy7**[yB#J^*BpZqGyGGyyjGJy
ffp#p#kpp#pfy7qf##kk##p##B#2[;;cfk@eee1eyGyyGGGGGGGGGGC(;";eQQke^ekZGyyyGGGGy1qJ
Qpf1eyQjQB#Q1f#kk#B#Bq#kqpBee;cpkfqZGGGGGJyGGGGGGZZGy7^^^;(fyG#e:kfyyyyGyyyyy[2y
JpJ('"QkQCpp@y@pp##B##@fyBBjc@#pfqGGGGyGJGGZZqqZZZGyGC(`'kZZqCG7(ZGGyGGGGyyyG27y
Q1"'"QyZQGq@@pZ@k#p#B#JQJqqcGfQZGGGyGGZGGGGGZZGGGGGZGQf7:p#kqeqCyGGGGyyGGGyGGJ;G
7'..1GGjyQf@ZQqjjfQqqQZGJZjyGGGGGGGyZZyGGGGZZGGGZJ(yfGq^"###f(7yGGGGGyGGGyyGyy^Z
^:;1cjZJGqQqppqjGyZZZJJyGGGGGGjyGGyJGGZGZGZZGGGGGGC';[e(2QQqZ(yyGGGGyyyGyGyJ;JJJ
CJGGGGC2(pQfBBBfGQfCJGGGGGZycqGGGGJGGZGGGGGeGGjcJ7(^7CyGGGGGG1yyyyyGGGGyJ2CGj22y
yyyyj(;(;ykpBBBp@GcGGGGZZyJeyGGGGZZZGGGGGfqQcp;"ycJyJeeyyGyqqJZyyyyyyyGc71yyJJJJ
ZGJ;[[1;;(Jkp@QZGyGGGGecCGGGGGyJZGZZGGGyj#Ge;GyyyyyyyjJJeJyeGZyyyyyyJCj;JyJJCJJy
jqcGGj(^^77eZGGyGZGJy2JGGGGGGyj@QQZZejeQekqyCGGGGGGGGGyeyGycjyyyyyye1y[JJJJJjJJJ
yGGJ[;;^*jGGGyGZZGG*jGGZZZycCecBBBkyJjGfGGGJGGGGGGGGy12JGyyyJJyJJJ7[eeJyjcJJJyJJ
yy2;;;cGGZZZGGZZejQ1@qpCkk11CC1BBBpJyJZZGyyyGGGGGGy[17ZyGyyyyyJJy7eyJJjjjyJjJJJj
277(;(QGGjZGZGyejfCG@ZfZBf2cjcyBB#QGZyGGGGGGGGGyGJ;[[1QGeGqQ@@jfGJyJjjJJJJJJJJJy
(77(;qG@@pqQqyceyp1ypjQqQCeJeq#B#@qZZJJGGGyyyGGGeeG1CyGy(;cQqGyyyJycyyyJJJJJJJJJ
(**;"kqpB#GZyeykeJ1yqZffyCZGZfqZGGJcyjjGyyGyyGGJGGcZJGkQ77[yyyyGyyJyyyyyyJJJjGGG
(;((Jf@#pG;((2k@2(c1[f#Q#pZGGGGGGcjjyyjGGyyyyeyGG2;kyekGyyyyyyjyyJJyJyJJyJyyJJJJ
^^"e#pp##2^^1q@2;ypj((Q#fQGGyGGGC^yCJyGyyyyGcZqq2;`ceJyyyyyyyJyJJyyyyyJJJJyy2yJJ
^^"f#k###CJp@Zq*;epe[qpkqGGGGJG2"1JyyyyyyGG1cGyy*;'(CyyyyyyyyJyJJyyyyyJJyJJejJJJ
^1Cq###k#@QqQJ7;;1y##JG#qyyCj1jeJyyyyyyy17GeGye^:"(JyJyyyJyyyJJJJJJyyyJJyyCJJJJJ
QkfyQ#kq##f7CcCcGJfffCqGC*((Cyyyyyyyyyyy"eGZy@(.;eyyyyyyyyyJJyJJJJJJyyyJJjeJJJJJ
Z@QQkpfGe@fJGGZe7yqGyZZ2C;;1yyyyyyyyyZj['p@kCpecyyyyyyyyyyyyJJJJJJJyyyyyJCJJJJJJ
j@kfkpQyZfjk###qqfqZyyy[(^'jyyyyyyjZ*ZC^(@yyG2jJyyyyyyyyyyJyJJJJyGGGGyyyGJJJeGZG
GpQZyyGJ1CyZq@jffQyZqqq7;^Cyyyyyy1"((ZZyJJyejyyyyyyyyyyJyyyJJJJecJJJJJJJJJJJJCJJ
yyyyye7[1ZqZGJCQZyGZZZJ(:*fyyyGJ;^;[1JyyJJc1eyyJyyyJJJyyyyJyyJeJJJJJJJJJJJJJJ*ZJ
yyJc7cJZ2yyJyQZGep@fpp@7.e#ZJ[Ge`;@GyyJyy2JyyJJyJyJJJJyyJJJJJJeGJJJJJJJJJJJJJ7ej
yycCjGyjZ@ppZy#Cfpfpkpkj.ffye:^"`cQGyyJeCJyjjJJyyJJJJJJJJJJJe2jJJJJJJJJJJJJJJJ*J
qqZejcC7ck#QfJ#[f@@@kkfZeyyy*`;cJyyyJJjJJjjjJJyJyyJJJyyJJyyecJJJJJJJJJJJJJJJ1Qcj
Je7Qc*j7*k#@kCq1p@p@kkyyyJy7;(JyyyJJJyeCeeJyJJJJyJJJJyGJyJjeyJJJJJJJJJJJJJJJ*jjj
C'';((c((f#k#yj[fp@pkQyJyJJeJJJJJJjJJ1eJJJJyyyyyyyJjZGJJyJjJJJJJJJJJJJJyJJcy7ejj
(````'^;;*y#kf2*jppfqJJyyy2cyJJJJJjjcJJJJJJJJJJyJjJCyJJJJJJJJJJJJJJJJJjZy72jJjjj